fbpx

תנאי שימוש

מאחר והנך משתמש בשירותי חברת THEBASE, הינך לקוח כהגדרתו להלן, ועל כן הינך כפוף לתנאי השימוש כדלקמן. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת בהתאם לשיקול דעתה.


הואיל וחברת דה בייס ח.פ. 305214124 הינה חברה המספקת שרותי קלאוד, מערכות ניהול ו/או שירותים נלווים אחרים וכתובתה הרשומה הינו ברחוב לבונטין 30, תל אביב (להלן: "החברה");
והואיל והלקוח פנה אל החברה וביקש לשכור ו/או לקבל מהחברה – לשימושו הבלעדי – שירותים, קרי שרותי טפסים, קלאוד ו/או שירותים נלווים ו/או אחרים ע"פ בחירתו, ובין היתר באמצעות רכישת השירותים באמצעות אתר החברה ו/או כפי שיוסכם בכתב בין הלקוח לחברה, ככל שיוסכם (להלן בהתאמה לפי ההקשר: "הלקוח" ו- "השירותים" ו- "שירותים נלווים");
והואיל והלקוח מצהיר בזאת כי השירותים שיסופקו ללקוח על ידי החברה ישמשו את הלקוח לפעילות ולמטרות חוקיות בלבד;
והואיל ברצון החברה והלקוח לקבוע את תנאי ההתקשרות שביניהם על פי התנאים המפורטים בהסכם תנאי השימוש, אשר כאמור מותנת בהסכמת הלקוח לאמור בו ואישורו, כפי שפורט לעיל;
והואיל ומטרת הסכם תנאי השימוש, בין היתר, להעניק שירותים נאותים ללקוח ובכלל זאת אישור הסכם תנאי השימוש מהווה הסכמה הצהרה והתחייבות מצד הלקוח לפעול על פי תנאיו והוראותיו של הסכם תנאי השימוש.

אי לזאת הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

כללי:

 1. המבוא להסכם תנאי השימוש, לרבות כל נספח שנחתם ו/או ייחתם בין הלקוח לבין החברה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך אלה מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
 3. הלקוח מתחייב ומצהיר בזאת כי הסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים בהסכם תנאי השימוש. עם אישור הסכם השימוש על ידי הלקוח, הלקוח מצהיר כי הוא מודע ו/או מבין את הוראות הסכם השימוש.
 4. הלקוח מודע לכך כי ביצוע ו/או ניסיון לבצע שימוש באתר החברה ו/או באתר ו/או בשרתי החברה ו/או בשירותיה לביצוע כל הונאה, מכל מין וסוג שהוא, באינטרנט ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע סריקות לגילוי פרצות באבטחה ו/או לחשבונות ו/או גניבה של מידע ו/או וסיסמאות ו/או כל פעולה בלתי חוקית אחרת, תאלץ את החברה לנקוט כנגד הלקוח בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי להגן על זכויותיה.
 5. הסכם תנאי השימוש יכנס לתוקפו מהיום בו הזמין הלקוח מהחברה את השירותים.
 6. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך כי תקופת הסכם תנאי השימוש ומתן השירותים ללקוח על ידי החברה ו/או תנאי התשלום נקבעים בהתאם לשירותים שהלקוח רכש ו/או תקופה ספציפית אחרת שתוסכם בכתב, ככל שתוסכם, בין הלקוח לבין החברה ו/או בכל תקופה בה הלקוח מקבל מהחברה שירותים ו/או שירותים נלווים (להלן: "תקופת ההסכם").
 7. הלקוח מסכים ומודע לכך כי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להקפיא בכל זמן נתון את אפשרות הגישה של הלקוח לשירותים הניתנים לו על ידי החברה, כולם או בחלקם, במידה ויהיה קיים חשש סביר כי נעשה ו/או עומד להיעשות על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו שימוש לרעה בשירותים ו/או ככל שנעשה ו/או עומד להיעשות על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו שימוש בניגוד להוראות הסכם תנאי השימוש ו/או בניגוד לכל דין.
 8. הלקוח מסכים ומודע לכך כי השירותים השונים שהחברה מציעה במסגרת השירות לרבות תוספים שונים ו/או רכיבים שונים ואו הטבות שונות ו/או כל שירות או מוצר אחר שהחברה מספקת ללקוחותיה במסגרת היותם מנויים הינם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה רשאית להפסיק את הספקתם ו/או את האפשרות להשתמש בהם ו/או להסיר אותם לצמיתות ממערכות החברה והלקוח נותן הסכמתו ואישורו לאמור לעיל, ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

תנאים:

 1. הלקוח – והוא בלבד – יהיה אחראי על העברת תכנים לאתר ו/או עדכונם מעת לעת. החברה לא תעביר תכנים לאתר ו/או אינה מתחייבת לעדכן את התכנים באתר של הלקוח והיא אינה נושאת באחריות בגין התכנים המעודכנים באתר, וזאת כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 2. הלקוח מסכים ומודע לכך כי השירות הינו שירות של אחסון מנוהל, במידה והוא מאחסן בחברה אתרים מכל סוג, טכנולוגיה וכל מערכת אפשרית לרבות מערכת וורדפרס (wordpress), החברה רשאית אך אינה מתחייבת לבצע שינויים בתוספים וברכיבים המותקנים באתר ללא כל התראה מוקדמת או התראה בכלל וזאת לצרכי האצת ביצועים, צרכי אבטחה , צרכי תחזוקה, כל שיקול דעת מקצועי של החברה וכיוצ"ב . בהמשך לאמור לעיל הלקוח מסכים ומצהיר לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנושא זה.
 3. הלקוח מצהיר שהוא מודע ומסכים לכך כי החברה אוסרת על שימוש ברכיבי קוד אשר עלולים לפגוע במערכות החברה בכל היבט שהוא , הלקוח מצהיר ומסכים כי ידוע לו שישנה רשימה של תוספי וורדפרס (wordpress) האסורים לשימוש ע"י החברה .
 4. הלקוח מצהיר שהוא מודע ומסכים לכך שבמסגרת היותו מנוי בחברה החברה מספקת לו אפשרות להשתמש בתוספי "פרימיום" למערכת וורדפרס (WordPress) ו/או ברכיבים אחרים אשר ניתנים כהטבה מטעם החברה, הלקוח מצהיר שהוא מודע ומסכים לכך שהאפשרות להשתמש בהם כפופה להיותו מנוי בחברה, במקרה של מעבר לחברה אחרת/ הפסקת המנוי הלקוח מצהיר שהוא מודע ומסכים לכך כי יצטרך להסיר כל תוסף שניתן לו כהטבה ע"י החברה, שבמידה ולא יעשה כן לחברה שמורה הזכות לבטל את האפשרות של הלקוח לעשות שימוש בכל רכיב מעין זה אשר ניתן לו כחלק מהשירות אותו רכש מהחברה, הלקוח מצהיר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנושא זה.
 5. במידה והלקוח המשיך לעשות שימוש בתוספי "פרימיום" ו/או בתוספים אחרים שקיבל מהחברה במסגרת הטבה בהיותו לקוח החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בעבור השימוש ברכיבים הנ"ל ו/או לחסום ללקוח את האפשרות לעשות שימוש ברכיבים הנ"ל וזאת ללא כל התראה מוקדמת. הלקוח מצהיר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנושא זה.
 6. כמו כן יובהר כי השימוש בתבניות אתר ו/או באתרים מוכנים ו/או בכל אפשרות ותוספת שתציע החברה עבור הלקוח בהיותו לקוח החברה הינה הטבה בלעדית ללקוחות החברה, החברה רשאית שלא לאפשר את השימוש בהן למנוי שאינו לקוח פעיל בחברה ואשר עושה את השימוש בפועל בתוספות אלו באמצעות המנוי שרכש בחברה. הלקוח מסכים כי הוא מודע לכך שהשימוש בתוספות ורכיבים שהינם בבעלות החברה הם אך ורק בזמן היותו מנוי, וכפוך לכך אין ולו תהיה לו כל בעלות או טענה על בעלות ו/או זכות שימוש אחרת על תוספות אלו והחברה רשאית למנוע ממנו את השימוש ברכיבים מאין אלו במידה ואינו לקוח החברה, ללא כל התראה מוקדמת. כמו כן הלקוח מסכים כי במידה ויעשה שימוש למרות כל האמור לעיל ישא הלקוח בתשלום עבור השירות בהתאם לתעריף שתקבע החברה, הלקוח מצהיר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בנושא זה.
 7. החברה תנפיק ללקוח סיסמא ו/או קוד משתמש שתאפשר ללקוח גישה בטוחה לאתר. הלקוח מתחייב בזאת שלא להעביר את הסיסמא ו/או הקוד לצד שלישי שאינו מורשה מטעם הלקוח.
 8.  הלקוח מודע לכך כי יתכן והחברה תאלץ לבצע שינויים ו/או שדרוגים ו/או שינויים בשרתים, וזאת באופן שוטף במסגרת אחזקת השרתים ואבטחתם, ע"פ הוראות היצרנים ו/או ע"פ שיקול דעתה, ולא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בהקשר זה.

אחריות הלקוח ואחריות החברה:

 1. הלקוח מצהיר ומאשר בזאת, כי בטרם אישר את הסכם תנאי השימוש בדק ובחן בקפידה את הוראות הסכם תנאי השימוש ואת השירותים הניתנים על ידי החברה וכי הוא מודע לכך כי שירותים אלה ניתנים (as is) ובכלל זאת מצא אותם מתאימים לצרכיו וכי השימוש בשירותים על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.
 2. הלקוח – והוא בלבד – אחראי לגיבוי מתמיד של הקבצים שנמצאים באתר. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי החברה מבצעת גיבויים שוטפים שהינם בבעלותה והמיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד. לפיכך, הלקוח מתחייב כלפי החברה לשמור באופן שוטף וקבוע עותק מעודכן של כל התכנים ו/או הקבצים באתר ומאשר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה, וכי החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל אובדן של תכנים ו/או קבצים ו/או חדירה לקבצים ו/או שיבוש ומחיקה ו/או העברת מידע וזאת מכל סיבה שהיא.
 3. במידת האפשר, ומבלי שהחברה תתחייב לעשות זאת, ובכלל זאת ככל שסוכם בין הלקוח לבין החברה, אם סוכם, רשאית החברה, אך לא חייבת, לספק ללקוח שרותי שחזור כתוצאה מקריסה ו/או מכל סיבה אחרת שהיא. ככל שטיפול על ידי החברה כאמור לעיל דורש תשלום נוסף, הטיפול יעשה בכפוף להסכמת החברה ולהעברת התשלום הנוסף.
 4. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך, כי על החברה לא תחול אחריות מכול סוג שהיא בשל פגיעה במידע, נתונים, תוכנות, קבצים, זיכרונות וכיוצ"ב, שנגרמו לאתר ו/או ללקוח ו/או לצדדים שלישיים.
 5. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך, כי החברה אינה אחרית על כלל התכנים ו/או פרסומים ו/או מודעות ו/או כול מידע ו/או פרסום אחר המפורסם באתר וכיוצ"ב. הלקוח מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי לאמור בסעיף זה ויישא באחריות ובכל התוצאות שיוצרו כתוצאה מפרסומים אלה, לרבות כל נזק שיגרם לחברה ו/או לצד שלישי, ואין לחברה כל אחריות בעניין זה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה והלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם בהקשר זה.
 6. החברה אינה מתחייבת, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, כי הגישה לאתר ו/או כל שימוש בקבצי האתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים שתספק החברה יהיו ללא כל הפרעה ו/או ללא כל הפסקות /או ללא תקלות ו/או ללא טעויות, לרבות (אך לא רק) בענייני חומרה ו/או תוכנה ו/או רשת ובעניינים הקשורים לחברה ו/או למי מטעמה. החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית לתיקון תקלות ו/או בעיות אחרות באתר שלא נבעו כתוצאה במעשי ו/או מחדלי החברה.
 7. החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית כלפי הלקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, על תקלות למיניהן, נזקים למיניהן, קלקולים למיניהם, מחדלים למיניהם באתר ו/או לשרתי האחסון ו/או לתכנים ו/או לקבצים שיגרמו מגישה בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או באמצעות צדדים שלישיים.
 8. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לתת מענה מהיר ולפעול במהירות הנדרשת כדי לטפל בבעיות שיוצרו כאמור, ובכלל זאת לפעול באופן שוטף על מנת למנוע יוצרות בעיות ותקלות.
 9. הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי כל נזק שיגרם לצד שלישי כתוצאה מהפרת הסכם תנאי השימוש על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו, בזדון ו/או ברשלנות, במעשה ו/או מחדל, הלקוח ואך ורק הוא, יישא באחריות על הנזקים שיגרמו, אם יגרמו, ובתוצאותיהם.

שירות נלווה ו/או שירותים שונים

 1. כאמור לעיל, החברה מספקת את השירותים על פי תמחירים ומחירונים המופיעים באתר החברה ועומדים לבחירת הלקוח. החברה מספקת שירותים נלווים ע"פ שיקולי דעתה הבלעדי, אשר חלקם ללא תשלום וחלקם בכפוף לתשלום נוסף. פירוט ועלות חבילות התוכן תעריפים נקבעים מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה.
 2. על פי דרישת הלקוח ובכפוף לבקשתו בכתב, ובכפוף להסכמת החברה ובכפוף לתשלום נוסף, החברה תספק ללקוח שירותים נלווים נוספים. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לשימוש בשירותים הנלווים וכל תוצאה הנובעת מהם.
 3. הלקוח מודע לכך שאינו רשאי לנצל שטח אחסון רב יותר מכפי שרכש והוסכם בינו לבין החברה, על ידי העברת נתונים ו/או הודעות ו/או יישומים ו/או תוכנות ו/או קבצים וכיוצ"ב. כל ניצול יתר כאמור לעיל יחייב את הלקוח בתשלום נוסף על פי התעריפים הקבועים בחברה.
 4. החברה ראשית להקפיא את מתן השירותים ו/או השירותים הנלווים ללקוח בכל זמן שהוא לתקופה שאינה עולה על 24 שעות לצורך עבודת תחזוקה ו/או שדרוג מכל סוג שהוא ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה לתחזוק ו/או שדרוג מערכות החברה ו/או מי מטעמה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מביצוע הפעולות האמורות בסעיף זה ובכלל זאת בשל נזקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהקפאת השירותים.

איסור על הסבת זכויות

 1. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לכך כי חל איסור מוחלט, להסב, לשעבד, למשכן ו/או להעביר את זכויותיו על פי הסכם תנאי שימוש זה ללא הסכמה של החברה מראש ובכתב.
 2. מוסכם, כי במידה וללקוח יהיה חוב כספי לחברה והחברה תסרב להסבת הזכויות כאמור לעיל, סירוב בנסיבות אלה יהווה סירוב מוצדק וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.
 3. החברה ראשית, והלקוח מסכים לכך מראש, כי החברה תספק ללקוח את השירותים ו/או שירותים הנלווים אחרים באמצעות קבלני משנה ו/או כל צד שלישי אחר ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
 4. הלקוח מודע ומסכים לכך, כי לחברה תהיה הזכות להסב ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להעביר את זכויותיה ע"פ הסכם תנאי השימוש זה ללא הסכמה של הלקוח. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.

איסור על הפרת קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. הלקוח מצהיר כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתכנים ו/או בכל היישום האחרים המפורסמים ו/או המופצים באתר בכל זמן נתון ו/או לחילופין הלקוח קיבל הרשאה ברורה ומפורשת ו/או קיבל רישיון לעשות שימוש בתכנים אלה ובכל זמן נתון יישא באחריות בלעדית כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידי הלקוח ו/או על ידי צד שלישי אחר.
 2. הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי אין בתכנים המצויים באתר ובשימושם פגיעה בזכויות קניין רוחני, וכי למיטב ידיעתו לא הוגשה ולא ידוע לו כי קיימות נסיבות המעלות חשש סביר כי תוגש תביעה כלשהי על הפרת זכויות קניין רוחני נגדו בכל הקשור לשימוש שעושה הלקוח ו/או צד שלישי באתר, ובכלל.
 3. הלקוח מתחייב לשאת באחריות מלאה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לכל הנזקים שיגרמו, בעקיפין ו/או במישרין, לו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לחברה ו/או למי מטעם החברה, כתוצאה מפרסום המפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני באתר והוא מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה בשל כך.
 4. הלקוח מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על דרישה ו/או טענה להפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני מיד עם ידיעתו הראשונה ו/או מיד עם חשש סביר לכך. במקרה כאמור, החברה תהא רשאית להוריד ו/או לחסום ו/או להסיר את התוכן המפר, וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת ללקוח. הלקוח מוותר בעניין זה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
 5. הלקוח מתחייב לא להעביר לצדדים שלישיים רכיב ו/או תוכנה ו/או יישום שפותחו על ידי החברה ו/או שיש לה זכויות יוצרים על הרכיב ו/או התכונה ו/או היישום.

התמורה והתשלומים

 1. בתמורה לשירותים ו/או לשירותים נלווים ו/או לכל שרות אחר, לפי הקשר, שיוסכם בכתב בין החברה לבין הלקוח, הלקוח מתחייב לשלם לחברה את הסכומים בכפוף לתעריפים העדכניים הנהוגים אצלה. החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בהקשר זה.
 2. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך, כי הטבת 14 ימי הניסיון הינה הטבה חד פעמית המיועדת ללקוחות חדשים בלבד, לשם התנסות ראשונה במוצר והכרות עם איכותו לצורך הצטרפותו כלקוח ומיועדת עבור לקוחות חדשים שמעולם לא היו לקוחות של החברה. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים ומודע לכך שההטבה הינה עבור לקוח חדש בלבד ובתום 14 הימים יחל חיוב אוטומטי.
 3. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך, כי תנאי התשלום באתר הינם באמצעות כרטיס אשראי והלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר עם מיד עם רכישת השירותים ו/או השירותים הנלווים מהחברה וכן לצורך חידושם באופן אוטומטי ו/או בתום 14 ימי ההטבה.
 4. הלקוח מתחייב בזאת לבצע את כל התשלומים לחברה כפי שהוסכם בין הלקוח לבין החברה ובמועד ביצוע התשלום. כל איחור של 14 ימי עסקים בתשלום יגרור אחריו פיצוי מוסכם לפיו יפצה הלקוח את החברה בגין כל יום איחור בתשלום בסך של 10% בצירוף מע"מ על פי שיעורו כדין מסכום התמורה אותו משלם על הלקוח על השירותים שרכש ובהתאם לחבילת התשלום שרכש. אין באמור בפיצוי זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תרופה אחרת העומדת לחברה נגד הלקוח ו/או מי מטעמו על פי כל דין.
 5. מקרה בו איחר הלקוח בתשלום התמורה המגיע לחברה איחור של מעל ל – 14 ימי עסקים מכפי שהוסכם, תהיה החברה ראשית, ללא הודעה מוקדמת והלקוח מסכים לכך מראש, להפסיק את מתן השירותים ו/או השירותים הנלווים, לרבות (אך לא רק) לחסום את גישת הלקוח לאתר ו/או להסיר את האתר משרתי החברה ואין בכך כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה העומדת לחברה על פי כל דין ו/או הוראות הסכם תנאי השימוש. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק שיגרם לו ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מפעולה כאמור לעיל.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, הלקוח מסכים שכל תשלום שלא שולם במועדו לחברה יישא הפרשי הצמדה (בהתאם למדד המחירים לצרכן) ובתוספת ריבית שנתית בשיעור של 10% מהמועד שבו אמור היה הלקוח להעביר לחברה את התשלום ועד למועד התשלום לחברה בפועל.

אופן ביטול הסכם:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע ללקוח על ביטול הסכם תנאי השימוש והפסקת מתן השירותים לפי שיקול דעה הבלעדי, וזאת תוך הודעה של 30 ימים בכתב ומראש. ביטלה כאמור החברה את הסכם תנאי השימוש והפסיקה את מתן השירותים, החברה תפסיק לחייב את הלקוח ו/או במידה והלקוח שילם לחברה מראש תשיב החברה ללקוח את הסכומים עבור החלק היחסי של החודשים בהם החברה לא סיפקה ללקוח את השירותים.
 2. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך, כי תנאי התשלום באתר מבוצעים באופן שוטף עד למתן הודעה ובקשה בכתב כמפורט בהקשר זה בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. או לחילופין עד למתן פקודה לביטול מנוי באופן מכוון תחת פאנל הניהול. והלקוח מאשר בזאת לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר מיד עם רכישת השירותים ו/או השירותים הנלווים מהחברה וכן לצורך חידושם באופן אוטומטי מדי חודש.
 3. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים ומודע לכך שביכולתו להגיש בקשה לביטול חשבונו בכל עת. יחד עם זאת, ההתחייבות הינה בהתאם לתקופת התשלום שעבורה שילם הלקוח. למען הסר ספק, הלקוח מודע ומסכים כי החזר כספי יחסי או אחר לא יינתן במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.
 4. התשלום עבור המנוי מתבצע מדי 30 ימים (חודש קלנדרי). שירותים אותם ניתן להעביר לתשלום חודשי מתחדש, יועברו ויחודשו באופן אוטומטי, אלא אם כן הודיע הלקוח על בקשתו לסגירת חשבון לפי המתואר בהסכם זה.
 5. הואיל ופעולת ביטול מנוי כרוכה בין היתר במחיקת מידע לצמיתות הלקוח מחויב להגיש בקשה לביטול באמצעות שליחת הודעה באיזור האישי באתר לתמיכה או במאצעות שליחץ בקשה לביטול באמצעות הדוא"ל (רק מכתובת אשר מזוהה ככתובת המנוי במערכות החברה). כל עוד לא נשלחה בקשה רשמית באמצעות המערכת/נשלחה פניה בכתב כמתואר לעיל, החיוב עבור המנוי אינו יבוטל. 
 6. כמו כן מובהר כי מחיקת כלל האתרים/השירותים מחבילת האחסון אינם מהווים ביטול מנוי,
  המנוי יבוטל רק לפי ההוראות לביטול המופיעות בהסכם זה.
 7. הלקוח מצהיר כי הוא מסכים לכך שעם כניסת ביטול המנוי לתוקף כל המידע שאחסן בשרתי החברה ימחק לצמיתות ולא תהיה לו כל טענה בשל כך
 8. ידוע ללקוח כי תשלום לשנה מראש מקנה ללקוח הנחה כספית עבור השירותים שהחברה מספקת. במידה והלקוח ביטל את הסכם תנאי השימוש , ובמידה והלקוח שילם לחברה בגין השירותים תשלום לשנה מראש, הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי עבור יתרת החודשים הנותרים. הלקוח מסכים לאמור ומוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 9. יובהר כי ביטול מנוי תביא למחיקת כלל המידע לרבות תיבות מייל וכיוצ"ב
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא לא יפגע בזכותה של החברה לקבל את התמורה המגיע לה בגין התקופה בה נתנה את השירותים ללקוח, לרבות (אך לא רק) בתקופת ההודעה המוקדמת ו/או בכל תקופה אחרת.
 11. לחברה תהא זכות עיכבון על נכסי הלקוח, ככל שיהיו, עד למועד פירעון מלוא התשלום בפועל המגיע מהלקוח לחברה.
 12. במידה והחברה תראה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי התכנים המצויים באתר ו/או שיהיו מצויים באתר, נוגדים את הוראת הסכם תנאי השימוש ו/או כל הוראת דין אחרת ו/או הלקוח הפר את הסכם את תנאי השימוש ו/או עשה שימוש לרעה בשירותים ו/או במקרה של איחור בתשלום של מעל 3 שבועות, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בכל זכות חוקית ו/או טענה ו/או דרישה ו/או סעד ו/או תרופה העומדות לזכות החברה, לעשות את הפעולות המפורטות להלן, כולם או חלקן:
 • לבטל ו/או להשהות לאלתר את השירותים ו/או כל שירות נוסף וזאת ללא כל הודעה מוקדמת;
 • לבטל את הסכם תנאי השירות לאלתר, להסיר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו, למנוע מהלקוח גישה לאתר בשלמותו ו/או בחלקו, כל זאת ללא הודעה מוקדמת;
 • מיד לאחר קבלת תלונה אצל החברה לפיה התוכן המצוי ו/או המופץ באתר מהווה עוולה ו/או הפרת זכויות קניין רוחני, לשלוח על פי שיקולי דעתה הודעה ללקוח ולפיה בכוונת החברה להסיר את המידע ו/או לחסום את הגישה אליו אם החברה לא תקבל הודעה מהלקוח כי בכוונתו להתדיין עם המתלונן בבית המשפט בעניין זה;

כתב שיפוי

 1. מטרתו של סעיף שיפוי זה נועד כדי לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה בגין כל ההוצאות ו/או הנזקים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו להם כתוצאה ממעשי הלקוח ו/או מחדליו ו/או רשלנותו ובכלל זאת מהפרותיו את הוראות הסכם תנאי השימוש.
 2. החברה לא תישא באחריות לגבי פיצוי של צדדים שלישיים שניזוקו כתוצאה מהפרת הוראות הסכם תנאי השימוש על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו ובכלל זאת מכל סיבה אחרת ואלה יהיו באחריות הלקוח בלבד.

תכנים באתר – הגבלות ואיסורים

 1. הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומקבל על עצמו את התנאי לפיו כל התכנים באתר הינם באחריותו המלאה והבלעדית ואין החברה אחראית על התכנים המצויים ו/או שימצו באתר בכל זמן נתון.
 2. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא להפיץ באתר כל תוכן פוגעני ו/או מפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) פטנטים, סמני מסחר, מדגמים, שמות מתחם (דומיין), סודות מסחריים וכיוצ"ב; לא לאחסן ו/או להעביר באתר ו/או באמצעותו כל תוכן פורנוגרפי ו/או בוטה ו/או בעל אופי מיני מכל סוג שהוא; לא לאחסן כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, לרבות את פרטיהם האישיים, מענם, דרכי ההתקשרות איתם וכיוצ"ב – למעט פרסום שנעשה כדין בהסכמה מפורשת של אפוטרופוס חוקי של כל קטין, ובלבד שפרסום זה אינו עובר על איזה כלל מכלל מכללי האתיקה הנהוגים ברשת ועל חוק מחוקי מדינת ישראל ומחוצה לה.
 3. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא להפיץ ו/או לפרסם באתר כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או קבוצת אנשים, תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם לרבות ו/או תוכן העלול לפוגע ברגשות הציבור ו/או תוכן הקשור להימורים /או הגרלות מכל מין וסוג שהוא האסורים על פי חוקי מדינת ישראל ו/או מחוצה לה.
 4. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא להפיץ כל תוכן מכל מין וסוג שהוא העלול להטעות את הצרכן, כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 5. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא לפרסם ו/או להפיץ כל תוכן שפרסומו אסור על פי דין ו/או תוכן שמוטל עליו צו איסור פרסום תקף, לרבות הפצה של כל תוכן שיש בו משום עבירה פלילית.
 6. הלקוח מתחייב כלפי החברה לא לפרסם ו/או להפיץ דרכי סיסמאות ו/או דרכי גישה לאתרים ו/או חשבונות ו/או תוכנות ו/או קבצים ללא הרשאה מפורשת מבעל הסיסמא ו/או האתר הרלוונטי ו/או החשבון ו/או התוכנה ו/או הקובץ.

שונות ושינויים

 1. תדפיסים ו/או מסמכים ו/או חשבונות שהחברה תציג יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל מחלוקת שבין החברה לבין הלקוח ובכל הליך משפטי.
 2. כל מצג ו/או משא ומתן ו/או הסכמות ו/או התחייבויות ו/או הבטחות ו/או הסכמים עובר לחתימה על הסכם תנאי השימוש בטלים ואין להם כל תוקף מחייב. ללקוח לא תהיה דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפיה בגין השירותים ו/או השירותים הנלווים מעת לעת וכן את הזכות לשנות את הוראות ההסכם מעת לעת.
 4. הוראות הסכם תנאי השימוש אשר שונו, אם שונו, חלות על הלקוח מרגע חידוש השירותים שהוזמנו על ידי הלקוח./בכל מקרה של אישור התנאים בצורה חוזרת בכל מקום בו הלקוח חידש את השירותים יראו את הלקוח כמסכים ומתחייב גם לתנאי הסכם השימוש המעודכנים של החברה.
 5. כאמור לעיל, החברה ראשית על פי שיקול דעתה הבלעדית לעדכן, להפחית ו/או להעלות מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 6. על הסכם תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וחוקיה והסמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו.
 7. כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה ייעשה בין הצדדים בכתב בלבד וכל הודעה בהתאם להסכם תנאי השימוש תיעשה בכתב בלבד.
 8. הלקוח מצהיר כי קרא את הסכם תנאי השימוש והוראותיו, הבין את תוכנו והסכים לכל הוראותיו ותנאיו מרצונו הטוב והחופשי.

התחברות למערכת:

הצהרת נגישות:

TheBase מעניקה הזדמנות שווה והוגנת לאנשים בעלי מוגבלויות ומאפשרת להם ליהנות מכלל השירותים שהחברה מציעה.
החברה מאפשרת חווית גלישה ושימוש באתר ובכל השירותים שהיא מספקת.
אנחנו פועלים להנגיש את האתרים שלנו לכלל האוכלוסייה לרבות אנשים עם צרכים מיוחדים וזאת מתוך מטרה לסייע להם לשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות .

הנגשת אתר זה בוצעה על ידי רכיב נגישות אוטומטי העומד בתקינה. באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף. התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים, אולם הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן הנפוץ בקרב הגולשים – גוגל כרום. בדפדפנים אחרים יתכנו אי תאימות עקב אי תאימות הדפדפנים עצמם לתקן.

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.

באם נמצא פגם בהנגשת האתר – אנא צרו איתנו קשר בטלפון 0549255876 או במייל info@thebase.co.il.

דילוג לתוכן